Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự có mặt, buổi có mặt
  học kỳ này bạn đã có khá nhiều buổi vắng mặt
  số người dự, số người có mặt
  they're expecting a large attendance at the meeting
  họ mong có đông người đến dự họp
  dance attendance on somebody
  xem dance
  in attendance [on somebody]
  có mặt để phục vụ; có mặt để bảo vệ
  a nurse was in constant attendance
  một y tá đã luôn luôn túc trực săn sóc
  ông chủ tịch luôn luôn có sáu người bảo vệ theo sát

  * Các từ tương tự:
  attendance allowance, attendance centre