Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genuflect /'dʒenju:flekt/  

  • Động từ
    quỳ gối (để lễ)

    * Các từ tương tự:
    genuflector, genuflectory