Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grovel /'grɔvl/  

 • Động từ
  -ll-, Mỹ -l-
  (xấu) nằm phủ phục xuống đất (trước vua chúa ngày xưa…)
  (bóng) uốn gối, khúm núm
  I had to grovel to my boss before she should agree to let me go on holiday
  tôi phải khúm núm trước bà chủ mới được bà đồng ý cho đi nghỉ
  grovel about (around)
  bò quanh
  bò quanh dưới gầm bàn để tìm cái đinh ghim

  * Các từ tương tự:
  groveler, grovelingly, groveller, grovelling