Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (xấu)
    nói quanh co
    don't be so mealy-mouthed, say what you mean
    đừng có quanh co thế nữa, muốn gì thì nói đi