Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lập lờ, nước đôi
  he gave an equivocal answer
  ông ta trả lời lập lờ nước đôi
  đáng ngờ
  an equivocal conduct
  cách cư xử đáng ngờ

  * Các từ tương tự:
  equivocality, equivocally, equivocalness