Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambiguous /,æm'bigjʊəs/  

 • Tính từ
  tối nghĩa, nhập nhằng, nước đôi
  an ambiguous smile
  nụ cười nước đôi

  * Các từ tương tự:
  ambiguous definition, ambiguously, ambiguousness