Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

amphibological /æmfibə'lɔdʤikəl/  

  • Tính từ
    nước đôi, hai nghĩa
    an amphibological oracle
    lời sấm hai nghĩa