Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undefined /ʌndi'faind/  

  • Tính từ
    không xác định, không định rõ, mơ hồ
    không xác định