Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambiguous definition   

  • (kỹ thuật)
    định nghĩa nhập nhằng