Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oracular /ə'rækjʊlə[r]/  

  • Tính từ
    [thuộc] lời sấm;[thuộc] lời tiên tri
    bí hiểm (lời nói…)

    * Các từ tương tự:
    oracularity