Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

oracularity /ɔrækju'læriti/  

  • Danh từ
    tính chất tiên tri (của một câu nói)
    tính chất uyên thâm
    sự tối nghĩa, sự khó hiểu, sự bí hiểm