Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ambiguously /,æm'bigjʊəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] tối nghĩa
    [một cách] nhập nhằng, [một cách] nước đôi