Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  õng ẹo, uốn éo
  take mincing steps
  bước đi õng ẹo

  * Các từ tương tự:
  mincing machine, mincingly