Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mincing machine /'minsiη mə∫i:n/  

  • như mincer
    xem mincer