Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng mincing machine)
    máy xay thịt