Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mincingly /'minsiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] õng ẹo, [một cách] uốn éo