Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giả thiết
    Danh từ
    (Mỹ) sự cố tình lừa