Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

send-up /'sendʌp/  

  • Danh từ
    sự nhại lại
    the comedian did a send-up of the prime minister
    diễn viên hài kịch đã nhại lại thủ tướng