Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự châm biếm; sự trào phúng
  a work of bitter satire
  một tác phẩm châm biếm chua cay
  (on somebody, something) tác phẩm trào phúng
  her novel is a satire on social snobbery
  cuốn tiểu thuyết của bà ta là một tác phẩm trào phúng nhằm vào thói đua đòi trong xã hội