Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sư chế nhạo, sự nhạo báng
  trò hề
  the performance was an utter mockery
  cuộc biểu diễn hoàn toàn là một trò hề
  người bị chế nhạo; vật bị chế nhạo
  make a mockery of something
  làm cái gì trở nên một trò hề
  quyết định thiên vị và hấp tấp của toà biến cuộc xét xử thành một trò hề