Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cay độc; châm chọc; chua ngoa; chua chát

    * Các từ tương tự:
    tauntingly