Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kịch hề
  trò hề
  the prisoner's trial was a farce
  vụ xét xử người tù ấy là một trò hề

  * Các từ tương tự:
  farceur