Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người làm trò hề, người hay bông đùa
    người viết kịch vui nhộn; người đóng kịch vui nhộn