Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miscarriage /mis'kæridʒ/  /'miskæridʒ/

 • Danh từ
  sự sẩy thai
  sự thất lạc (thư từ, hàng hoá)
  miscarriage of goods
  sự thất lạc hàng hoá
  sự thất bại (kế hoạch…)
  the miscarriage of one's schemes
  sự thất bại về kế hoạch

  * Các từ tương tự:
  miscarriage of justice