Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chế nhạo, sự giễu cợt
    be an object of general derision
    là mục tiêu cho mọi người giễu cợt