Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disrespect /,disri'spekt/  

 • Danh từ
  sự thiếu tôn kính, sự vô lễ
  no disrespect [to you], but I think you are wrong
  không phải là thiếu tôn kính đối với anh, nhưng tôi nghĩ là anh đã sai

  * Các từ tương tự:
  disrespectable, disrespectableness, disrespectably, disrespectful, disrespectfully