Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discourtesy /dis'kɜ:tsi/  

  • Danh từ
    sự bất lịch sự, sự khiếm nhã
    hành động bất lịch sự; lời nói khiếm nhã