Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disrespectfully /disri'spekfli/  

  • Phó từ
    [một cách] thiếu tôn kính, [một cách] vô lễ