Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vẻ bề ngoài, vẻ giống như
    put on a semblance of cheerfulness
    làm ra vẻ vui vẻ