Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

simulation /,simjʊ'lei∫n/  

 • Danh từ
  sự giả bộ, sự giả cách
  the simulation of genuine concern
  sự giả bộ quan tâm thực tình
  sự tái hiện; mô hình tái hiện
  a computer simulation of the nuclear reaction
  sự tái hiện phản ứng hạt nhân trên máy điện toán