Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lớp gỗ mặt (của bàn, ghế…)
  (nghĩa bóng, thường xấu) (số ít) mã, vỏ ngoài
  veneer of elegance
  mã ngoài thanh lịch
  Động từ
  dán lớp gỗ mặt vào (một đồ đạc bằng gỗ xấu)

  * Các từ tương tự:
  veneerer, veneering