Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phục tùng, quy phục
  he expects his wife to be meek and submissive
  anh ta hy vọng là cô vợ sẽ nhu mì và phục tùng anh ta

  * Các từ tương tự:
  submissively, submissiveness