Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slavish /'sleivi∫/  

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  nô lệ (thiếu tính chất độc lập hoặc độc đáo)
  his style is a slavish imitation of his teacher's
  phong cách của anh ta là một sự bắt chước nô lệ (một sự rập khuôn) phong cách của ông thầy anh ta

  * Các từ tương tự:
  slavishly, slavishness