Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tán tỉnh, phỉnh phờ
  phỉnh phờ ai làm gì
  cajole somebody out of something; cajole something out of somebody
  phỉnh phờ ai lấy cái gì

  * Các từ tương tự:
  cajolement, cajoler, cajolery