Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cajolement /kə'dʤoulə/  

  • Danh từ
    kẻ tán tỉnh, kẻ phỉnh phờ