Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cajoler /kə'dʤoulə/  

  • Danh từ
    kẻ tán tỉnh, kẻ phỉnh phờ

    * Các từ tương tự:
    cajolery