Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soft-soap /,sɒft'səʊp/  

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  nịnh mà thuyết phục (ai)
  cô ta nịnh mà thuyết phục chàng bằng lòng giúp đỡ cô

  * Các từ tương tự:
  soft soap, soft-soaper