Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

soft soap /,sɒft'səʊp/  

  • Danh từ
    xà phòng kem
    lời phỉnh nịnh thuyết phục

    * Các từ tương tự:
    soft-soap, soft-soaper