Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

glowingly /'gləʊiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] nồng nhiệt ca ngợi