Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sáng sủa, rõ ràng
  sự giảng giải rõ ràng
  sáng suốt, minh mẫn
  a lucid mind
  trí óc sáng suốt
  lucid intervals
  những lúc minh mẫn (người bị bệnh tâm thần)

  * Các từ tương tự:
  lucidity, lucidly