Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] rõ ràng
    lucidly explained
    được giảng giải rõ ràng
    [một cách] minh mẫn