Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eloquently /'eləkwəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] hùng biện