Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sắc, bén
  sắc sảo, sâu sắc
  an incisive mind
  trí óc sắc sảo
  incisive criticism
  lời phê bình sâu sắc

  * Các từ tương tự:
  incisively, incisiveness