Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có ngòi, có châm
    gây nhức nhối

    * Các từ tương tự:
    stinging-nettle