Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stinging-nettle /'stiηiηnetl/  

  • Danh từ
    (thực vật) (cũng nettle)
    cây tầm ma