Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bộ lông cừu
  these sheep have fine thick fleece
  những con cừu này có bộ lông dày đẹp
  lượng len cắt mỗi mỗi đầu cừu mỗi lần
  vải lông cừu (vải dệt mịn như lông cừu)

  * Các từ tương tự:
  fleeceable, fleeced, fleecer