Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ăn da (chất hóa), châm chọc chua cay
  caustic remarks
  những lời nhận xét châm chọc chua cay

  * Các từ tương tự:
  caustic soda, caustic-potash, caustically, causticity