Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

astringent /ə'strindʒənt/  

 • Danh từ
  (y học)
  chất làm se
  Tính từ
  (y học)
  làm se
  (nghĩa bóng)
  nghiêm khắc
  astringent criticism
  lời phê bình nghiêm khắc

  * Các từ tương tự:
  astringently