Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caustically /'kɔ:stikli/  

  • Phó từ
    [một cách] châm chọc chua cay