Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

corrosive /kə'rəʊsiv/  

 • Tính từ
  gặm mòn, ăn mòn
  Danh từ
  chất ăn mòn

  * Các từ tương tự:
  corrosively, corrosiveness